ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2565

13 มกราคม 2565

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2565